Link tải trực tiếp tất cả các phiên bản iOS cho các máy iPhone (từ iOS 1.0.0 đến iOS 9.3.3) | Vietgadget

6/19/2016

Link tải trực tiếp tất cả các phiên bản iOS cho các máy iPhone (từ iOS 1.0.0 đến iOS 9.3.3)

Trong bài viết này mình đã tập hợp link tải tất cả các phiên bản iOS dành cho iPhone từ phiên bản đầu tiên 1.0.0 đến phiên bản mới nhất đang được public là 9.3.2 chưa có iOS 10 beta. Mời các bạn tải về theo link dưới đây.


iOS 9.3.3 cho iPhone
Link tải iOS 9.3.2 cho iPhone:
iOS 9.3.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 6): iPhone7,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 6s+): iPhone8,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone SE): iPhone8,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
Link tải các phiên bản iOS dành cho iPhone:
1.0.0 (iPhone 2G): iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw
1.0.1 (iPhone 2G): iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw
1.0.2 (iPhone 2G): iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw
1.1.1 (iPhone 2G): iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw
1.1.2 (iPhone 2G): iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw
1.1.3 (iPhone 2G): iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw
1.1.4 (iPhone 2G): iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw
2.0.0 (iPhone 2G): iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw
2.0.0 (iPhone 3G): iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw
2.0.1 (iPhone 2G): iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
2.0.1 (iPhone 3G): iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
2.0.2 (iPhone 2G): iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
2.0.2 (iPhone 3G): iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
2.1.0 (iPhone 2G): iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw
2.1.0 (iPhone 3G): iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw
2.2.0 (iPhone 2G): iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw
2.2.0 (iPhone 3G): iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw
2.2.1 (iPhone 2G): iPhone1,1_2.2.1_5H1_Restore.ipsw
2.2.1 (iPhone 3G): iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw
3.0.0 (iPhone 2G): iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
3.0.0 (iPhone 3G): iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw
3.0.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
3.0.1 (iPhone 2G): iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
3.0.1 (iPhone 3G): iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
3.0.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
3.1.0 (iPhone 2G): iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
3.1.0 (iPhone 3G): iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw
3.1.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
3.1.2 (iPhone 2G): iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.2 (iPhone 3G): iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw 
3.1.2 (iPhone 3GS): iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.3 (iPhone 2G): iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
3.1.3 (iPhone 3G): iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
3.1.3 (iPhone 3GS): iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
4.0.0 (iPhone 3G): iPhone1,2_4.0_8A2y3_Restore.ipsw
4.0.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.0 (iPhone 4): iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.1 (iPhone 3G): iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
4.0.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
4.0.1 (iPhone 4): iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
4.0.2 (iPhone 3G): iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.0.2 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.0.2 (iPhone 4): iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.1.0 (iPhone 3G): iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.1.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.1.0 (iPhone 4): iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.2.1 (iPhone 3G): iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.2.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw
4.2.1 (iPhone 4): iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.2.6 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
4.3.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.0 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.2 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.2.7 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_4.2.7_8E303_Restore.ipsw
4.2.8 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_4.2.8_8E401_Restore.ipsw
4.3.3 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.3 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.2.9 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_4.2.9_8E501_Restore.ipsw
4.3.4 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.2.10 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
4.3.5 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
5.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (iPhone 4S): iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPhone 4S) [9A406]: iPhone4,1_5.0.1_9A406_Restore.ipsw
5.1.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPhone 4S): iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw
5.1.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPhone 4 GSM Build 9B208): iPhone3,1_5.1.1_9B208_Restore.ipsw
5.1.1 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
6.0.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw 
6.0.0 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPhone 4 GSM Rev A): iPhone3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPhone 4S): iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw
6.0.0 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw
6.0.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_6.0.1_10A525_Restore.ipsw
6.0.1 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_6.0.1_10A525_Restore.ipsw
6.0.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_6.0.2_10A551_Restore.ipsw
6.0.2 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_6.0.2_10A551_Restore.ipsw
6.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_6.1_10B144_Restore.ipsw
6.1 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_6.1_10B142_Restore.ipsw
6.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_6.1_10B143_Restore.ipsw
6.1 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_6.1_10B143_Restore.ipsw
6.1.1 (iPhone 4S) – iPhone4,1_6.1.1_10B145_Restore.ipsw
6.1.2 (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPhone 5 CDMA): iPod5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.3 (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPhone 4S): iPhone4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.4 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_6.1.4_10B350_Restore.ipsw
6.1.4 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_6.1.4_10B350_Restore.ipsw
7.0 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
7.0.1 (iPhone 5c CDMA): iPhone5,4_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
7.0.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
7.0.1 (iPhone 5s CDMA): iPhone6,2_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 5c CDMA): iPhone5,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 5s CDMA): iPhone6,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 4 8GB): iPhone3,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 4 8GB): iPhone3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.5 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.5_11B601_Restore.ipsw
7.0.5 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.5_11B601_Restore.ipsw
6.1.6 (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 4 8GB): iPhone3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.1_11D169_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 4 8GB): iPhone3,2_7.1_11D169_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 4 8GB): iPhone3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 4 8GB): iPhone3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 4 8GB): iPhone3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.0_12A366_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 6): iPhone7,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 6): iPhone7,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 6): iPhone7,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 6): iPhone7,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 6): iPhone7,2_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw 
iOS 8.1.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 6): iPhone7,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 6): iPhone7,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 6): iPhone7,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 6): iPhone7,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 6): iPhone7,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 6+): iPhone7,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 6): iPhone7,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 6): iPhone7,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.0_13A343_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 6+): iPhone7,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 6): iPhone7,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.0.1_13A405_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (5s GSM): iPhone6,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (5c GSM): iPhone5,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 6): iPhone7,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 6): iPhone7,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 6): iPhone7,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 Build 13D20 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 Build 13D20 (iPhone 6): iPhone7,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 Build 13D20 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 Build 13D20 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E237 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E237 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E237 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E237 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E237 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E237 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.3_13E237_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E237 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3_13E237_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E233 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E233 (iPhone 6): iPhone7,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E234 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.3_13E234_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E234 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.3_13E234_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E233 (iPhone SE): iPhone8,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 6): iPhone7,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone SE): iPhone8,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (4S): iPhone4,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 6): iPhone7,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 6s+): iPhone8,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone SE): iPhone8,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw

Chia sẻ bài viết với bạn bè


0 Nhận xét:

Post a Comment